Con người

Với  Chúng tôi, con người là tài sản quan trọng nhất, là nhân tố quyết định góp phần tạo nên giá trị và thương hiệu . Trong triết lý kinh doanh của công ty, con người và cộng đồng luôn là trọng tâm, ảnh hưởng tới mọi quyết sách và hành động.

Chính vì vậy, cánh cửa Công ty luôn rộng mở chào đón những con người cùng chung khát vọng, đam mê cống hiến, có đức, có tâm và có tài, vì cuộc sống chất lượng hơn cho mỗi cá nhân, cộng đồng và đất nước.

Sáng tạo

SOLEIL luôn khuyến khích các thành viên suy nghĩ, tìm tòi và học hỏi để tìm ra những yếu tố mới, cách làm mới, dám nghĩ khác và làm khác nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả. Những ý tưởng độc đáo và phù hợp, dù là trong phạm vi những điều nhỏ nhất cũng sẽ được chắp.

Tốc độ

Chúng tôi lấy tốc độ làm mục tiêu hành động và chính xác là yếu tố bắt buộc. Tốc độ còn có nghĩa là thích ứng và linh hoạt để phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Hiệu quả

Hiệu quả là cái đích cuối cùng của mọi hành động. Với Công ty, hiệu quả kinh doanh luôn gắn với hiệu quả kinh tế – xã hội, thông qua việc nộp ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống của người lao động, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Uy tín

Chúng tôi lấy cam kết với khách hàng, cổ đông, đối tác, cộng đồng và đất nước làm động lực. Uy tín chính là danh dự của Công ty mà mỗi cá nhân đều nỗ lực xây dựng, phát huy và gìn giữ.